Algemene voorwaarden consumenten

ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES BV IS EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
GEVESTIGD TE 2960 BRECHT, ZWALUWLAAN 6, MET KBO-NUMMER 0769.567.415

De volgende algemene voorwaarden gelden voor het aanbod van elk product dat u via onze webshop bestelt of
in één van onze verkooppunten koopt.

 1. OVER DEZE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN & GARANTIE CONSUMENTEN
 2. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES stelt en nemen uw
  rechten zeer ernstig op. Deze algemene verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke
  situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op de website of in één van de verkooppunten van ANTWERP
  LUXE KAARS BENODIGDHEDEN. In deze algemene voorwaarden staan de woorden "wij" en "ons" voor ANTWERP
  LUXURY CANDLE SUPPLIES, en "u" voor u als consument. Door u toegang te verschaffen tot
  www.luxurycandlesupplies.eu, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden
  hieronder na te leven. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw orderbevestiging de overeenkomst
  tot het leveren van artikelen uit onze collecties. Op onze overeenkomsten zijn geen andere voorwaarden van
  toepassing. Van de overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per e-mail
  instemmen.
 3. HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING
 4. U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op www.luxurycandlesupplies.eu in te vullen
  en deze bestelling te versturen.
 5. Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een web bestelnummer.
 6. Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de producten te kopen die u hebt geselecteerd
  onder deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te aanvaarden.
 7. Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een
  bestelbevestiging te sturen. Wij sturen u deze orderbevestiging per e-mail. De bestelbevestiging is bindend vanaf
  het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij trachten
  contact met u op te nemen per e-mail of telefoon.
 8. Hoewel wij er alles aan doen om u de producten te leveren die op de orderbevestiging vermeldt staan,
  kan het voorkomen dat wij deze producten niet kunnen leveren omdat (a) deze niet meer geproduceerd zijn
  worden of beschikbaar zijn, of omdat (b) wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen of grondstoffen te
  verkrijgen, of omdat (c) de op de website vermelde prijs verkeerd is of omdat (d) de verzending van de bestelde
  artikelen een te hoog risico op beschadiging hebben. Mits het betalen van een toeslag (op aanvraag), kan de
  verzending te doorgaan. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te
  stellen en kunnen wij u alternatieve producten voorstellen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen,
  zullen wij uw bestelling annuleren voor de producten die wij niet kunnen leveren en u het geld terugbetalen
  dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die producten. De terugbetaling van dit geld is de
  maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde producten niet kunnen
  leveren.
 9. ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou
  voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
 10. PRIJZEN
  Als u consument bent, gelden de volgende regels:
 11. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en
  exclusieve handelings- en verzendkosten. Als u doorgaat naar betaling uitvoeren zal de btw automatisch worden
  toegevoegd.
 12. U dient steeds de BTW tegen het tarief gespecificeerd op uw factuur, te voldoen.
 13. BETALING VAN UW PRODUCTEN
 14. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
  Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw kredietgegevens te geven op het moment dat u uw bestelling
  plaatsen. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat u uw bestelling bevestigt.
  Wij beginnen niet eerder met de levering van uw producten, dan wanneer uw creditcardverstrekker het
  gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen
  autorisatie ontvangen, zullen wij u dit laten weten. Uw creditcardadres moet overeenstemmen met het land
  waar de goederen geleverd moeten worden.
  Indien u via bankoverschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek (= pro forma factuur) per mail en
  zullen uw producten geleverd worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij binnen 15 dagen na de datum
  van uw bestelling geen betaling ontvangen hebben, wordt uw bestelling geannuleerd.
  In elk geval zal het leveringsproces pas worden opgestart wanneer wij u betaling effectief op onze rekening
  hebben ontvangen.
 15. U dient uw bestelling te betalen in de valuta die wordt aangegeven op de factuur.
 16. Wij zenden u uw factuur tegelijk met de producten naar het adres dat is aangegeven op uw
  orderbevestiging.
 17. Alle artikelen blijven uitsluitend ons eigendom totdat zij volledig betaald zijn.
 18. LEVERING
 19. Wij leveren u de producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging. Op die levering zijn deze
  algemene voorwaarden van toepassing.
 20. Wij leveren uw producten aan het leveringsadres zoals dit is vermeld op uw bestelformulier.
 21. Wij zullen alles in het werk stellen om uw producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de
  orderbevestiging te leveren. Geschatte leveringstijden van producten die op het moment van plaatsing van een
  bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en zijn niet altijd gelijk aan de daadwerkelijke
  leveringstijden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, noch korting of
  eventueel een andere vorm van compensatie.
 22. ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES levert alle bestelde producten op hetzelfde moment. Leveringen
  worden niet gesplitst over verschillende dagen.
 23. U hebt het recht om uw bestelling te allen tijde voor de levering van het bestelde product te
  annuleren door ons schriftelijk te contacteren en uw bestelnummer door te geven.
 24. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 25. De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over op het
  moment dat de producten worden geleverd.
 26. Op het moment van levering van de producten aan onze expediteur sturen wij u per e-mail een
  bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het bestelformulier.
 27. RECHT VAN VERZAKING
  Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
 28. Overeenkomstig de toepasselijke Europese en Belgische wettelijke bepalingen inzake marktpraktijken
  en bescherming van de consument, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet
  van de aankoop, zonder betaling van enige vergoeding en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen
  vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 29. Deze termijn moet de consument toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage".
  Producten die niet meer in hun originele verpakking zitten, gebruikt, gemonteerd of beschadigd zijn worden
  niet teruggenomen.
 30. De consument die van dit recht gebruik wenst te maken, moet ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES
  hiervan binnen de 7 werkdagen schriftelijk contacteren.
 31. Bovendien dient u binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en
  originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de factuur / leveringsbon (op uw
  kosten en onder uw verantwoordelijkheid) terug te sturen naar: ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES BV, , f, .
  Naar het adres aangegeven per e-mail door ALCS
 32. Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugname zullen wij de betaalde sommen
  terugstorten, met uitzondering van de leveringskosten.
 33. ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES kan terug gezonden artikelen weigeren of niet terugbetalen.
  wanneer de producten door de klant beschadigd werden of de producten zich niet meer in de originele
  verpakking bevinden.
 34. GARANTIEBEPALING
  Indien u consument bent, heeft deze garantie slechts een aanvullende werking. Deze garantie sluit de rechten
  die op basis van de toepasselijke Europese en Belgische wettelijke bepalingen betreffende de bescherming bij
  verkoop van consumptiegoederen niet uit.
 35. De waarborg is 24 maanden geldig op fabricagefouten vanaf de leverdatum. De waarborg geldt niet
  voor slijtage of beschadiging door: ongeschikt gebruik, gebrekkig onderhoud, verkeerde montage, ongelukken
  en dergelijke. Daaruit voortvloeiende kosten voor enige herstelling of desgevallend omruiling en
  transportkosten worden zonder verwijl aan de klant verrekend.
 36. Kasticket en/of leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten aan ANTWERP
  LUXURY CANDLE SUPPLIES worden voorgelegd bij eventuele retourzending.
 37. Een correcte omschrijving en/of gegronde reden voor de terugzending dient schriftelijk te gebeuren en
  het kasticket en/of de leveringsbon te vergezellen.
 38. Voordat u uw zending retour stuurt, dient u schriftelijk contact op te nemen met ANTWERP LUXURY
  KAARS BENODIGDHEDEN. Niet vooraf aangemelde retourzendingen worden niet aanvaard.
 39. De waarborg geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. In geen enkel geval is
  er een garantie voor een tweedehandsproduct.
 40. Eventuele omruiling of terugname kan niet worden geëist.
 41. Van onze producten kan enkel vervanging worden geëist wanneer de schade wordt vastgesteld bij de
  levering en enkel indien de schade is gemeld binnen de 24 uur na levering.
 42. Alle andere zichtbare gebreken moeten ons worden gemeld op het ogenblijk van het ontpakken zodat
  deze onmiddellijk door onze dienst na verkoop in behandeling kunnen worden genomen. Naar gelang de aard
  der gebreken zal de verdere afhandeling hiervan beoordeeld worden. Onze goederen worden gecontroleerd
  voor de expeditie.
 43. De leverancier behoudt zich het recht voor om nieuwe of ongebruikte goederen die transportschade
  opgelopen hebben niet te betalen of niet te vervangen, als u de goederen niet heeft afgetekend als

"beschadigd" en als ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES niet binnen de 24 uur na ontvangst van de levering
schriftelijk op de hoogte werd gesteld voor de schade. In deze context verwijst "transportschade" naar schade
aan de buitenste verpakking van de doos of houder en niet naar tekortkomingen of schade aan de inhoud van
de individuele zaken.

 1. ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
  gevolgschade of voor schade die voortvloeit uit het eenmalig gebruik, de niet-naleving van de toepasselijke
  normen, het gebrekkige onderhoud of de gebrekkige bewaring van de geleverde goederen.
 2. U dient zich ervan bewust te zijn dat bepaalde producten die door ons worden geleverd door hun aard
  en/of gebruik merkgevaar kunnen doen ontstaan en dient als consument in dit verband alle nodige voorzorgen
  en veiligheidsmaatregelen te treffen. ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES kan in geen geval aansprakelijk zijn
  worden gesteld voor brand, ontploffing, brandschade of de schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien.
 3. CONTACT OPNEMEN MET ANTWERP LUXE KAARSEN
  U kunt contact met ons opnemen:
 4. Per mail: mail@luxurycandlesupplies.eu
 5. Per post: ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES BV, Zwaluwlaan 6, 2960 Brecht, België
  Als u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste bestelling , dient u steeds uw web
  bestelnummer te noemen.
 6. EXPORTCONTROLE
 7. U gaat akkoord met de naleving van alle wetten op de exportcontrole. U stemt ermee in om
  (a) geen producten te exporteren naar een land in strijd met een exportwet, en b) geen producten te
  exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist,
  zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u
  zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of inwoner bent van een land waarnaar
  export van producten verboden is door een exportwet.
 8. GEGEVENSBESCHERMING
 9. Wanneer u uw bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw bestelformulier, verwerken en
  gebruiken, teneinde uw bestelling te verwerken.
 10. Wij werken samen met andere ondernemingen om u producten te kunnen leveren en mogen daaraan
  persoonsgegevens doorgeven. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan de bedrijven die wij
  inschakelen voor de verzending van producten aan u of om u eventuele kortingen of gunstigere voorwaarden
  te garanderen.
 11. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde producten mee te betalen, een
  deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw
  aankoop bieden.
 12. Telkens wanneer ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES persoonsgegevens doorgeeft aan derden,
  mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met
  genomen.
 13. Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en
  dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet.
  ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.
 14. Via deze link kunt u kennis nemen van onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.
 15. OVERMACHT
 16. Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te
  komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukkingen, indien die
  het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging
  zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.
 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID IN GEVAL VAN GESCHILLEN
 18. Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over
  de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure willen beginnen, dient u dit te doen
  bij de bevoegde rechter in België.
 19. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 20. ALGEMEEN
 21. Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit
  nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het
  recht om die voorwaarde later af te dwingen.
 22. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of
  niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens
  ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.
 23. TAAL VAN DE OVEREENKOMST
 24. De website van ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en
  Engels. U kunt uw keuze maken door een land te kiezen of/en bovenaan op een taal te klikken. De door u
  gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en
  ANTWERP LUXE KAARSEN.
Winkelwagen