Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden B2B

Art. 1 - TOEPASSINGSGEBIED - TEGENWERPELIJKHEID
a) Op alle met Antwerp Luxury Candle gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing
Supplies BV, ondernemingsnummer 0769.567.415, statutair gevestigd te 2960 Brecht, Zwaluwlaan 6 (hierna: "ALCS"), alsmede
als alle aanbiedingen, opdrachten of bestellingen op ALCS. Andere algemene of bijzondere voorwaarden, ongeacht het tijdstip waarop
deze worden gecommuniceerd en ongeacht of deze worden vermeld op documenten die afkomstig zijn van de klant, zijn niet
tegenstrijdig zijn met ALCS, tenzij uitdrukkelijk vooraf overeengekomen door ALCS.
b) De algemene en bijzondere voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de klant uitsluitend als gevolg van de
het sluiten van een overeenkomst, het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling.
c) ALCS behoudt zich het recht voor om de algemene en bijzondere voorwaarden eenzijdig en op elk gewenst moment te wijzigen zonder expliciet
kennisgeving aan de klant. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op de ALCS
website www.luxurycandlesupplies.eu. De klant erkent en aanvaardt deze online publicatie als kennisgeving, zodat
de meest recente online gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden kan aan de klant worden tegengeworpen.
Art. 2 - PRIJZEN EN BESTELMODALITEITEN
a) De geldigheidsdatum van de prijzen staat vermeld op de prijslijsten zelf. Alle goederen worden zoveel mogelijk gefactureerd volgens
de voorwaarden en prijzen die gelden op het moment van de bestelling, behoudt ALCS zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
b) Bestellingen kunnen online worden geplaatst via www.luxurycandlesupplies.eu, telefonisch, per e-mail of via vertegenwoordigers van ALCS. Met
met uitzondering van dropshipment bestellingen die online moeten worden ingevoerd via de ALCS website www.luxurycandlesupplies.eu.
ALCS stuurt de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging moet grondig worden gecontroleerd door de
klant en als deze niet overeenkomt met de bestelling, moet dit onmiddellijk worden gemeld. Alle kosten als gevolg van onjuiste leveringen
als gevolg van niet-gerapporteerde wijzigingen worden aan de klant doorberekend.
c) ALCS behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en prijzen op elk moment te wijzigen. De brochure of website biedt geen sluitende
garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de producten.
Art. 3 - BESTELLINGEN
a) Een ieder die, al dan niet in eigen naam en voor eigen rekening, een overeenkomst aangaat met ALCS, verzoekt om een
aanbieding doet, een order plaatst of een order geeft, wordt verondersteld daartoe wettelijk bevoegd te zijn. ALCS wijst elke aansprakelijkheid af jegens
derden in dit verband.
b) Opdrachten zijn pas definitief als deze schriftelijk zijn bevestigd door een opdrachtbevestiging van het hoofdkantoor van ALCS. Elke
Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever zijn alleen mogelijk met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ALCS.
c) In geval van annulering van een bestelling behoudt ALCS zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van de klant.
ten bedrage van 25% van het bedrag van de bestelling.
d) De prijzen zijn in de aangegeven valuta, exclusief BTW en andere verschuldigde belastingen en/of heffingen, en behalve in geval van
dropshipment, een afwijkende bepaling in de bestelling of een andere schriftelijke overeenkomst, "Af fabriek".
Art. 4 - VERVOER - LEVERING - SCHADE
a) De goederen kunnen in één zending worden geladen of over meerdere zendingen worden verdeeld, behalve in het geval van dropshipment waarbij de goederen in één zending worden verzonden.
verzending.
De levering en het transport van de goederen gebeurt altijd op risico van de geadresseerde, ongeacht de bijzondere leveringsvoorwaarden.
kunnen zijn. Transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b) De door ALCS opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. Aan de door
ALCS. Een te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding van welke aard dan ook, noch tot annulering van een bestelling. In geval van overmacht
overmacht kan ALCS de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen met onmiddellijke ingang.
onmiddellijke ingang, zonder recht op schadevergoeding. Overmacht is in de regel elke omstandigheid die voortvloeit uit
van de handelingen van ALCS, als gevolg waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst door ALCS wordt verhinderd of waardoor
onevenredige inspanningen, ongeacht of deze situatie al dan niet te voorzien was ten tijde van het sluiten van het
overeenkomst. Indien opdrachtgever een levering weigert (om welke reden dan ook) en tenzij schriftelijk anders bepaald, behoudt ALCS zich het volgende voor
het recht om betaling te eisen van de klant voor alle transport- en opslagkosten, andere onkosten en schade veroorzaakt door
deze weigering.
c) Alle leveringen worden gedaan in opdracht en voor rekening van de klant. De klant is verplicht de goederen te controleren
onmiddellijk na ontvangst aan de hand van de paklijst die bij de zending is gevoegd. Eventuele afwijkingen en/of zichtbaar transport
Schade moet schriftelijk worden gemeld aan de ontvangst van de vervoerder en aan ALCS op het moment van levering via de online klachtenprocedure.
formulier www.luxurycandlesupplies.eu voor ontvangst en/of uitpakken van de goederen. En dit, op straffe van verval en
onontvankelijkheid, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst. Voor elke klacht, het nodige bewijs (bv. beeldmateriaal) van de schade
opgelopen schade moet worden ingesloten. Ook direct zichtbare schade die wordt opgemerkt bij het uitpakken van de goederen moet onmiddellijk worden gemeld.
gerapporteerd aan ALCS.
d) In elk geval kunnen beschadigingen en/of niet-conforme leveringen pas als zodanig worden bestempeld na inspectie en
tegenstrijdige bepaling en na bevestiging door ALCS. In geen geval kan het indienen van een klacht leiden tot aftrek van
bedragen vanwege ALCS.
Art. 5 - BETALINGEN
a) Alle facturen zijn contant betaalbaar in de aangegeven valuta op het hoofdkantoor van ALCS. Facturen moeten uitdrukkelijk, schriftelijk
en gemotiveerd, geprotesteerd binnen 5 werkdagen na factuurdatum. De klant mag niet verrekenen of aftrekken
bedragen op eigen initiatief, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALCS of indien hij beschikt over een geldige creditnota.
b) Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd.
voorafgaande ingebrekestelling tegen de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
betaling bij handelstransacties. Bovendien zal de klant automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire
en onherleidbare vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van ALCS gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125
EUR.
c) ALCS behoudt zich tevens het recht voor om (i) alle leveringen op te schorten totdat opdrachtgever alle openstaande en vervallen facturen heeft voldaan, of
(ii) contante betaling eisen van de volledige prijs, al dan niet verhoogd, voorafgaand aan elke levering met andere openstaande achterstallige bedragen,
en dit totdat de klant alle openstaande achterstallige facturen heeft betaald.
Art. 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) Zonder afbreuk te doen aan de overdracht van het risico aan de klant en de verplichting van de klant om de goederen te verzekeren, de

geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van ALCS tot het moment dat opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst met ALCS en/of deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de volledige betaling van de geleverde
goederen, zal zijn voldaan. ALCS behoudt zich het recht voor om deze goederen met wie dan ook te herroepen.
b) Indien de goederen worden geplaatst of opgeslagen in een door de klant gehuurde ruimte, dient de klant ALCS hiervan vooraf op de hoogte te stellen,
de identiteit en woonplaats van de verhuurder bekendmaken en de verhuurder informeren over het eigendomsvoorbehoud van de
goederen van ALCS.
ART. 7 - GARANTIE
a) Alle goederen zijn, bij normaal gebruik, 12 maanden gegarandeerd op productiefouten. Deze garantie is geldig vanaf de levering
datum, mits de goederen op correcte en normale wijze zijn vervoerd, gemonteerd, behandeld, onderhouden en gebruikt.
wijze. De garantie is niet van toepassing op slijtage of schade als gevolg van onder andere (en niet beperkt tot) onjuiste
gebruik, niet-naleving van normen en gebruiksaanwijzingen, onjuiste montage, externe oorzaken, ongevallen enz. Alle resulterende
kosten voor eventuele reparatie en/of, indien nodig, omruiling inclusief transportkosten zijn voor rekening van de klant.
b) Chest ticket en/of afleveringsbewijs worden beschouwd als één vorm van garantiebewijs en moeten worden overlegd aan ALCS in
origineel met mogelijke retourzending. De retourprocedure moet correct worden ingevoerd via www.luxurycandlesupplies.eu. Een correcte
beschrijving en/of geldige reden voor de retourzending moet schriftelijk zijn en vergezeld gaan van het ontvangstbewijs en/of de afleverbon. In
Om binnen 1 maand na aankoop aanspraak te kunnen maken op reparatie of omruiling, moet het defecte product in zijn oorspronkelijke staat worden geretourneerd.
originele verpakking. Zo niet, dan vervalt de volledige garantie. Niet eerder aangemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Transport
kosten worden niet doorberekend aan ALCS. Alle andere zichtbare gebreken moeten op het moment van uitpakken aan ALCS worden gemeld, zodat zij
onmiddellijk behandeld worden door de dienst na verkoop. Afhankelijk van de aard van de defecten zal de verdere afhandeling zijn
beoordeeld.
Art. 8 - KLACHTEN - AANSPRAKELIJKHEID
a) Alle klachten en retourneringen met betrekking tot de geleverde goederen moeten worden ingediend via een online in te vullen klachtenformulier
op de volgende link: www.luxurycandlesupplies.eu. Klachten van de eindgebruiker die telefonisch en/of per
post wordt niet behandeld of beantwoord door ALCS.
b) Geen enkele klacht geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in
schrijven.
c) Iedere vorm van gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALCS zal daarom, in geval van opzet, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige
indirecte schade, noch voor winstderving, omzetderving, verlies van klanten of reputatieschade (al dan niet inbegrepen
onder gevolgschade), zelfs als deze schade zou zijn veroorzaakt door een contractuele of buitencontractuele fout van
ALCS. Daarnaast is de aansprakelijkheid van ALCS beperkt tot de vervanging of terugbetaling van defecte goederen, en in ieder geval tot de bedragen
gedekt en de door de verzekeraar betaalde bedragen.
d) ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of voor
schade als gevolg van onjuist gebruik, niet-naleving van de toepasselijke normen, gebrekkig onderhoud of opslag van de
geleverde goederen.
e) Bepaalde producten die door ANTWERP LUXURY CANDLE SUPPLIES worden geleverd, kunnen vanwege hun aard en/of gebruik brandgevaar opleveren.
en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen in dit verband te nemen. ANTWERPEN LUXE
CANDLE SUPPLIES kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor brand, explosie, brandschade of de schadelijke gevolgen hiervan.
Art. 9. - ONTBINDING
Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met ALCS en/of uit de algemene
en bijzondere voorwaarden, als hij failliet wordt verklaard, als hij een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt of
uitstel van betaling, indien hij in liquidatie wordt gesteld of indien zijn goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, alsmede in geval van
van een wijziging in de juridische of financiële situatie van de klant, behoudt ALCS zich het recht voor om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen
op kosten van de klant, zelfs indien deze reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, uitsluitend als
als gevolg van het zich voordoen van een van de bovengenoemde situaties. In alle gevallen waarin krachtens de overeenkomst of de
onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden, zal de overeenkomst door ALCS als ontbonden worden beschouwd ten laste van de
klant, heeft ALCS het recht om de onmiddellijke teruggave van de reeds geleverde goederen te eisen, alsmede om deze door te verkopen.
Art. 10 - TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID - GESCHILLEN
a) De overeenkomst met ALCS wordt beheerst door Belgisch recht.
b) Alle geschillen en betwistingen in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid
van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar het hoofdkantoor van ALCS is gevestigd en waar de
de uitvoering van alle verplichtingen wordt altijd geacht plaats te vinden.
Art. 11 - PRIVACY
ALCS verklaart dat het altijd zal voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2016/679 (GDPR) en de Belgische Privacywet van 8 december 1992 bij de verwerking van persoonsgegevens. In dit verband,
Er wordt verwezen naar de privacyverklaring van ALCS die online www.luxurycandlesupplies.eu kan worden geraadpleegd.
Art. 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM
a) De klant erkent uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, producten, tekeningen en modellen, merknamen, etiketten, logo's,
productnamen, beeldmateriaal en dergelijke meer van ALCS zijn wettelijk beschermd en zijn het onderwerp van intellectueel eigendom.
rechten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan enige overeenkomst met ALCS, onder welke titel dan ook (overdracht, licentie, ...), met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten, noch met betrekking tot ontwerpen, producten, modellen, merknamen, labels, logo's, enz. productnamen,
beeldmateriaal enz. van de ALCS.
b) ALCS behoudt zich derhalve alle rechten voor met betrekking tot de ontwerpen, producten, tekeningen en modellen, merknamen, etiketten, logo's,
productnamen, beeldmateriaal en dergelijke meer van ALCS op websites, op sociale media of via enig ander kanaal.
c) Elke reproductie, vermenigvuldiging of publicatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALCS, en in strijd met de
aard of reikwijdte van de overeenkomst, is ten strengste verboden.
d) Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van ALCS te respecteren en derden in staat te stellen de intellectuele eigendomsrechten van ALCS te respecteren.
hen, door de vermeldingen van ALCS met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere intellectuele eigendomsrechten.
Art. 13 - DIVERSE BEPALINGEN

De nietigheid, ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, of van enig deel van
enige bepaling niet de nietigheid, ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid van de gehele algemene verkoopvoorwaarden met zich meebrengt.
Deze blijven geldig en afdwingbaar alsof de ongeldige of niet-tegenstelbare bepalingen of delen van deze bepalingen niet
opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden.
In geval van betwisting en/of tegenstrijdigheid geldt de laatst gepubliceerde versie van de Nederlandse tekst van de algemene en/of bijzondere voorwaarden.
voorwaarden is voor de Franse en Engelse vertaling daarvan, die alleen ter informatie wordt meegedeeld en is
niet bindend.

Winkelwagen